Kallelse till vårmöte

Kallelse till Vårmöte Lyckorna GK 2024 

Datum: 2024-05-30
Tid: kl. 19.00
Lokal: Klubbhus Lyckorna GK 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA  

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 1. Fastställande av föredragningslista. 
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 1. a) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 1. Övriga frågor (information och diskussion).

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN!