Golfregler 2019

Regeländringar 2023

De viktigaste ändringarna i Regler för golfspel 2023

 • Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken

pastedGraphic.png

En ny regel har införts – Regel 25 – som gör golfen mer inkluderande. Regel 25 gäller för spelare med olika typer av funktionsnedsättningar och tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna.
Paragolfare kan därmed spela på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning, och då spela i samma tävling och hamna på samma resultatlista.
Läs mer i regel 25

 • Förenkling av lättnad på flagglinjen
 • pastedGraphic_1.png

  Det är en ny procedur för att ta lättnad på flagglinjen. Du tar först ut en exakt linje från flaggan och bakåt. Sedan droppar du bollen på denna flagglinje.
  Punkten på flagglinjen där bollen först träffar marken när den droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd i alla riktningar från den punkten. Alltså, bollen får rulla upp till en klubblängd i alla riktningar – framåt, bakåt och åt sidorna.
  Du får bland annat ta lättnad på flagglinjen om din boll är ospelbar eller när du tar lättnad med plikt för boll i pliktområde.                              
  Läs mer i Regel 14.3b(3)
 • Tillåtet att ersätta en skadad klubba
 • pastedGraphic_2.png
 • Om du skadar din klubba under ronden får du spela vidare med klubban, laga den eller byta ut den.
  Undantaget är om du skadar klubban i ett vredesutbrott. Då får du spela vidare med klubban, men inte laga eller byta ut den.

 • Läs mer i Regel 4.1a(2)
 • Du behöver inte skriva din handicap på scorekortet
 • pastedGraphic_3.png

  Som spelare i en slagspelstävling (till exempel slaggolf och poängbogey) behöver du inte längre ange din handicap på scorekortet. Det är tävlingsledningens ansvar att beräkna din spelhandicap och använda den för att räkna ut din nettoscore.
  Som spelare ansvarar du fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt, och att både du som spelare och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

 • Läs mer i Regel 3.3b(4)
 • Nytt undantag om boll rubbats av naturkrafter
 • pastedGraphic_4.png

  Om din boll är i vila utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, t ex vind eller vatten, måste du normalt spela den från dess nya läge.
  Ett undantag görs numera dock om du droppar, placerar eller återplacerar din boll.
  Om den då först är i vila och därefter rubbas av naturkrafter och rullar till ett annat område på banan* ska du utan plikt återplacera bollen. Undantaget gäller också om bollen rullar out of bounds.
  Exempel: Din boll har hamnat i ett pliktområde. Du tar lättnad enligt Regel 17.1d(3) och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet. Bollen kommer i vila men rubbas sedan av naturkrafter och rullar ner i pliktområdet igen. Då får du återplacera bollen i slänten där den stannade efter droppningen, utan plikt.
  Läs mer i Regel 9.3

 • *De fem områdena på banan är spelfältet, ditt tee på det hål som spelas, pliktområden, bunkrar och green på det hål som spelas.
 • Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll
 • Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till ett slags plikt.
 • Det gäller exempelvis när du ska återplacera din boll men i stället byter in en annan boll än den ursprungliga bollen, vilket då inte är tillåtet.

Läs mer i Regel 6.3b(3)

NYA GOLFREGLER

GOLFREGLER 2019

 Det kanske allra viktigaste med de nya golfreglerna är att det fokuserar mycket på enkelhet och speltempo.

 • Först klar slår
 • Tillåtet att putta med flaggan i hål - ingen plikt om man träffar flaggstången
 • Leta max 3 minuter

 

Med de nya golfreglerna får du bland annat:

   -   plocka bort lösa naturföremål överallt på banan

   -   grunda klubban i röda och gula pliktområden

   -   laga spikmärken på green

   -   en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid

   -   byta boll när du droppar

   -   ingen plikt om:

            - din boll träffar dig själv eller din utrustning

            - du slår ett dubbelslag

            - du råkar rubba din boll medan du letar

            - du råkar rubba din boll på green

Om du skall droppa så skall du

-  droppa från knähöjd i ett lättnadsområde

 

 På green:

Om du oavsiktligt råkar rubba/ flytta bollen eller bollmarkören får du inget pliktslag, så länge du återplacerar bollen. Detsamma gäller om bollen rör sig efter återplacering, oavsett anledning.

 

På green:

Du får nu laga nästan vad som helst på green, inklusive spikmärken och skador från djur. Dock får man inte reparera naturliga skador som slitage runt hålet.

 

Pliktområden :

Termen vattenhinder är ersatt av röd- och gulmarkerade pliktområden. Dessa kan även inkludera andra områden som inte innehåller vatten, t.ex. tät skog, djupa raviner osv. Om din boll landar i ett pliktområde tar du lättnad med ett slags plikt.

 

Pliktområden:

Du får flytta på lösa föremål, som t.ex. lösa stenar och grenar, i ett pliktområde. Du får också röra marken med händer och/eller din klubba. Det är också tillåtet att grunda klubban samt provswinga i ett pliktområde.

 

Pliktområden:

Du kan inte droppa bollen på andra sidan ett hinder där bollen gick i ett pliktområde.

 

Bunker:

Du kan flytta lösa naturföremål, som t.ex. lösa stenar och grenar, i bunkern när din boll är i hindret.

 

Bunker:

Du kan droppa bollen utanför bunkern, i flagglinjen, med två slags plikt. Droppar du i bunkern kostar det ett slags plikt.

 

Bunker:

Du kan röra marken med klubban eller hand, så länge du inte testar till exempel hur hård sanden är, grundar klubban framför eller bakom bollen eller nuddar sanden när du gör en provswing eller drar klubban bakåt för att påbörja din swing.

 

Boll i rörelse

Om din boll oavsiktligt råkar träffa dig själv, din caddie, medspelare eller egen utrustning är det ingen plikt utan bollen spelas vidare som den ligger.

 

Rubbad boll:

Om du oavsiktligt nuddar bollen när du letar efter den, i t.ex. högt gräs, får du ingen plikt. Bollen ska dock återplaceras.

 

Boll i rörelse:

Den försmädliga dubbelträffen bestraffas inte längre med plikt - bara själva slaget räknas.

 

Droppa bollen:

Bollen ska droppas från knähöjd.

 

Droppa bollen:

Du får byta boll när du droppar.

 

Förlorad boll:

Din boll är borta om du inte hittar den inom tre (3) minuter från att du/ni börjat leta.

 

Pluggad boll:

Fri dropp för alla "pluggade" bollar på spelfältet (ej i bunker). 

 

Identifiera bollen:

Du behöver inte längre få klartecken innan du lyfter din boll för att identifiera den. Du måste dock markera bollen innan den tas upp och du får inte rengöra bollen mer än vad som krävs för att identifiera den.

 

DEFINITIONER

DEFINITIONER GOLF 2019

 Droppa

 Varje lättnadsregel fastställer ett specifikt lättnadsområde där bollen måste droppas och stanna.

När lättnad tas, måste spelaren släppa bollen från ett läge i knähöjd så att bollen:

 • faller rakt ned, utan att spelaren kastar, roterar eller rullar den eller utför någon annan rörelse som skulle kunna påverka var bollen stannar och
 • inte vidrör någon del av spelarens kropp eller utrustning, innan den träffar marken (se Regel 14.3b).

 

Förlorad

Statusen för en boll som inte hittas inom tre minuter från det att spelaren eller hans/hennes caddie (eller spelarens partner eller partnerns caddie) börjar leta efter den.

Om sökandet börjar och sedan tillfälligtvis avbryts av någon fullgod orsak (t ex när spelaren slutar leta vid avbrott i spel eller måste kliva åt sidan för att vänta på att en annan spelare ska spela) eller när spelaren av misstag har identifierat fel boll:

 • Tiden mellan avbrottet och när letandet återupptas räknas inte, och
 • den tillåtna tiden för letande är totalt tre minuter, och tiden för letande räknas både före avbrottet och efter att letandet återupptas.

Lättnadsområde

 Området där en spelare måste droppa en boll när lättnad tas enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att spelaren använder ett särskilt lättnadsområde, vars storlek och läge grundas på dessa tre faktorer:

 • Referenspunkt: Den punkt från vilken storleken på lättnadsområdet mäts upp.
 • Storlek på lättnadsområde, mätt från referenspunkten: Lättnadsområdet är antingen en eller två klubblängder från referenspunkten, men med vissa begränsningar:
 • Begränsningar av lättnadsområdets läge: Läget för lättnadsområdet kan begränsas på ett eller flera sätt, till exempel, så att:
  • det bara finns inom vissa definierade områden på banan, t ex bara på spelfältet, inte i en bunker eller i ett pliktområde,
  • det inte är närmare hålet än referenspunkten eller måste vara utanför ett pliktområde eller en bunker som man tar lättnad från eller
  • det inte föreligger störande inverkan (som den definieras i den specifika regeln) från förhållandet från vilket lättnad tas.

När klubblängder används för att bestämma storleken på lättnadsområdet, får spelaren mäta rakt över ett dike, grop eller liknande, och rakt över eller genom ett föremål (t ex träd, stängsel, mur, tunnel, dränering eller sprinklerlock), men det är inte tillåtet att mäta genom mark som naturligt sluttar uppåt eller nedåt.

 

 Klubblängd

 Längden på den längsta av de 14 (eller färre) klubbor som spelaren har under ronden, (som tillåts enligt Regel 4.1b(1)), med undantag för en putter.

Om, till exempel, den längsta klubban (med undantag för en putter) som en spelare har under en rond är en 43 tums (109,22 centimeters) driver, så är en klubblängd 43 tum för den spelaren under den ronden.

Klubblängder används för att definiera spelarens tee på varje hål och för att definiera storleken på spelarens lättnadsområde när lättnad tas enligt en regel.

 

Tillfälligt vatten 

 Varje tillfällig vattensamling på markytan (t ex vattenpölar efter regn eller bevattning, eller vatten från en vattensamling som svämmat över) som:

 • inte är i ett pliktområde samt
 • kan ses innan eller efter att spelaren tar sin stans (utan att på ett överdrivet sätt pressa ned fötterna).

Det är inte tillräckligt att marken endast är våt, lerig eller mjuk eller att vattnet för ett ögonblick blir synligt när spelaren kliver på marken; en vattensamling måste finnas där antingen innan eller efter att stansen tas.

Specialfall:

 • Dagg och frost är inte tillfälligt vatten.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost) är lösa naturföremål eller, när dessa är på marken, kan de enligt spelarens val även vara tillfälligt vatten.
 • Konstgjord is är ett tillverkat föremål.

 

Onormala banförhållanden

 Något av dessa fyra definierade förhållanden:

 • Hål gjort av djur
 • Mark under arbete
 • Oflyttbart tillverkat föremål, eller
 • Tillfälligt vatten

 

Lösa naturföremål

 Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

 • stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,
 • döda djur och djurspillning,
 • maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt
 • klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

 Sådana naturföremål är inte lösa om de:

 • sitter fast eller är växande,
 • är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller
 • sitter fast på bollen.

 Specialfall:

 • Sand och lös jord är inte lösa naturföremål.
 • Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.
 • Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter spelarens val antingen lösa naturföremål eller, när de är på marken, tillfälligt vatten.
 • Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.

Närmaste punkt för fullständig lättnad

 Referenspunkten för att ta lättnad utan plikt från ett onormalt förhållande på banan (Regel 16.1), en farlig situation p g a djur (Regel 16.2), fel green (Regel 13.1f) eller en spelförbudszon (Regel 16.1f och 17.1e), eller när lättnad tas enligt vissa lokala regler.

 Det är den uppskattade punkten där bollen skulle ligga som är:

 • närmast från bollens ursprungliga läge, men inte närmare hålet än den punkten,
 • inom det område på banan som regeln kräver, och
 • där förhållandet inte stör det slag som spelaren skulle ha slagit från bollens ursprungliga läge, om förhållandet inte hade funnits där.

För att uppskatta denna referenspunkt krävs att spelaren fastställer val av klubba, stans, sving och den spellinje som han/hon skulle ha använt för det slaget.

Spelaren behöver inte simulera det slaget genom att ta den aktuella stansen och svinga med den valda klubban (men det rekommenderas att spelaren normalt gör detta för att få hjälp att göra en korrekt uppskattning).

 Den närmaste punkten för fullständig lättnad utgår enbart från det specifika förhållandet från vilket lättnad tas och kan vara på ett ställe där det föreligger störande inverkan från någonting annat:

 • Om spelaren tar lättnad och sedan får störande inverkan från ett annat förhållande från vilket lättnad medges, får spelaren ta lättnad igen genom att fastställa en ny närmaste punkt för fullständig lättnad från det nya förhållandet.
 • Lättnad måste tas separat för varje förhållande, utom att spelaren får ta lättnad från båda förhållandena samtidigt, (baserat på att fastställa den närmaste punkten för fullständig lättnad från båda två) när, efter att ha tagit lättnad från varje förhållande, blir det rimligt att dra slutsatsen att om man fortsätter att göra detta, kommer resultatet att bli fortsatt inverkan från det ena eller det andra.

 

 Pliktområde 

 Ett område från vilket lättnad medges med ett slags plikt om spelarens boll stannar där.

Ett pliktområde är:

 • varje vattensamling på banan (oavsett om tävlingsledningen markerat den eller inte), såsom ett hav, en sjö, en damm, en älv, ett dike, ett öppet ytdräneringsdike eller något annat öppet vattendrag (även om det inte finns vatten där), och
 • varje annan del av banan som tävlingsledningen definierar som ett pliktområde.

Det finns två olika typer av pliktområden, som särskiljs av färgen som används för att markera dem:

 • Gula pliktområden (markerade med gula linjer eller gula pinnar) ger spelaren två alternativ för lättnad (Regel 17.1d (1) och (2)).
 • Röda pliktområden (markerade med röda linjer eller röda pinnar) ger spelaren ett extra alternativ för lättnad i sidled (Regel 17.1d (3)), utöver de två alternativ för lättnad som finns för gula pliktområden.

Om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts av tävlingsledningen, ska det betraktas som ett rött pliktområde.

Gränsen för ett pliktområde sträcker sig både upp från marken och ner under marken:

 • Detta innebär att all mark och allt annat (t ex varje naturligt eller konstgjort föremål) innanför gränsen är del av pliktområdet, oavsett om det är på, över eller under markytan.
 • Om ett föremål är både innanför och utanför gränsen (t ex en bro över pliktområdet eller ett träd som är rotat innanför gränsen med grenar som sträcker sig utanför gränsen eller omvänt) är bara den del av föremålet som är innanför gränsen en del av pliktområdet.

Gränsen för ett pliktområde bör definieras av pinnar, linjer eller fysiska kännetecken:

 • Pinnar: När gränsen för ett pliktområde definieras av pinnar, bestäms den av linjen mellan pinnarnas yttre punkter i marknivå, och pinnarna är inne i pliktområdet.
 • Linjer: När gränsen för ett pliktområde definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens utsida, och själva linjen är inne i pliktområdet.
 • Fysiska kännetecken: När gränsen identifieras av fysiska kännetecken (t ex en strandlinje, ett ökenområde eller en stödmur), bör tävlingsledningen ange hur gränsen för pliktområdet ska definieras.

 

När gränsen för ett pliktområde definieras av linjer eller fysiska kännetecken, kan pinnar användas för att visa var pliktområdet är, men de har ingen annan betydelse.

När gränsen för en vattensamling inte är definierad av tävlingsledningen, definieras gränsen för det pliktområdet av dess naturliga gränser (d v s där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten).

Om ett öppet vattendrag vanligtvis inte innehåller vatten (t ex ett dräneringsdike eller avrinningsområde som är torrt utom vid regnperioder), kan tävlingsledningen definiera det området som en del av spelfältet (vilket innebär att det inte är ett pliktområde).

 

 Punkt för största möjliga lättnad

 Referenspunkten för att ta lättnad utan plikt från ett onormalt banförhållande i en bunker (Regel 16.1c) eller på greenen (Regel 16.1d), när det inte finns någon närmaste punkt för fullständig lättnad.

Det är den uppskattade punkten där bollen skulle ligga som är:

 • närmast från bollens ursprungliga läge, men inte närmare hålet än den punkten,
 • inom det område på banan som regeln kräver, och
 • där det onormala banförhållandet är minst störande för det slag som spelaren skulle ha slagit från bollens ursprungliga läge, om förhållandet inte hade funnits där.

För att uppskatta denna referenspunkt krävs att spelaren fastställer val av klubba, stans, sving och den spellinje som spelaren skulle ha använt för det slaget.

Spelaren behöver inte simulera det slaget genom att ta den aktuella stansen och svinga med den valda klubban (men det rekommenderas att spelaren normalt gör detta för att få hjälp att göra en korrekt uppskattning).

Punkten för största möjliga lättnad fastställs genom att bedöma den samlade mängden störande inverkan utifrån bollens läge och spelarens område för avsedd stans och sving. På green, och endast på green, gäller detta även spellinjen. När man, till exempel, tar lättnad från tillfälligt vatten:

 • kan punkten för största möjliga lättnad vara där bollen kommer att ligga i grundare vatten än där spelaren ska stå (och som påverkar stansen mera än läget och svingen), eller där bollen är i djupare vatten än där spelaren ska stå (och som påverkar läget och svingen mera än stansen) .
 • kan punkten för största möjliga lättnad på green baseras på spellinjen där bollen kommer att rulla genom den grundaste eller kortaste sträckan av tillfälligt vatten.